മണം Veterinary College Pookode മണം Veterinary College Pookode Zum Anzeigen klicken
  • Kommentare

മണം Veterinary College Pookode

മണം Veterinary College Pookode

Veröffentlicht am in "Literatur", Sprache — English. 152 Seiten.
College Magazine Students Union 18-19 College of Veterinary and Animal Sciences Pookode ഓരോ കലാലയത്തിന്റേയും കാലഘട്ടത്തിന്റെ അടയാളപ്പെടുത്തലുകളാണ് കോളേജ് മാഗസിനുകൾ. വേറിട്ട ചിന്തകളെ വരകളായും, വർണങ്ങളായും,അക്ഷരങ്ങളായും കൂട്ടിവെച്ചു ചേർത്തടുക്കിയ സർഗാത്മകതയുടെ ചരിത്രരേഖ. സ്റ്റുഡന്റസ് യൂണിയൻ 18-19 ന്റെ കോളേജ് മാഗസിൻ അനുഭവങ്ങളുടെയും, ഭാവനയുടെയും സുഗന്ധം നമ്മളിലേക്ക് പ്രസരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഇതൾ വിരിക്കുകയാണ് - "മണം" Mehr anzeigen
College Magazine Students Union 2018-19 College of Veterinary and Animal Sciences Pookode ഓരോ കലാലയത്തിന്റേയും കാലഘട്ടത്തിന്റെ അടയാളപ്പെടുത്തലുകളാണ് കോളേജ് മാഗസിനുകൾ. വേറിട്ട ചിന്തകളെ വരകളായും, വർണങ്ങളായും,അക്ഷരങ്ങളായും കൂട്ടിവെച്ചു ചേർത്തടുക്കിയ സർഗാത്മകതയുടെ ചരിത്രരേഖ. സ്റ്റുഡന്റസ് യൂണിയൻ 18-19 ന്റെ കോളേജ് മാഗസിൻ അനുഭവങ്ങളുടെയും, ഭാവനയുടെയും സുഗന്ധം നമ്മളിലേക്ക് പ്രസരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഇതൾ വിരിക്കുകയാണ് - "മണം" Mehr anzeigen
Gekauft! Lesen