جزو «بیست و دو» درس آموزشی از کتاب مقدّس

«نام کریستا دلفین {برادران و خواهران در مسیح} بر گرفته شده از صفتی است که ایمانداران در کلیساهای اوّلیه به خود نسبت می دادند»

«کلام اَمین و حقیقی خدا»
جزو «بیست و دو» درس آموزشی از کتاب مقدّس «کلام اَمین و حقیقی خدا»
«مردی که از طرف خدا فرستاده شد»
جزو «بیست و دو» درس آموزشی از کتاب مقدّس «مردی که از طرف خدا فرستاده شد»
«فروتنی»
جزو «بیست و دو» درس آموزشی از کتاب مقدّس «فروتنی»
«نور»
جزو «بیست و دو» درس آموزشی از کتاب مقدّس «نور»
«نزدیک شدن به خدا»
جزو «بیست و دو» درس آموزشی از کتاب مقدّس «نزدیک شدن به خدا»
«دِلَش با آن نبود»
جزو «بیست و دو» درس آموزشی از کتاب مقدّس «دِلَش با آن نبود»
«خدا را بطلبید و زنده بمانید»
جزو «بیست و دو» درس آموزشی از کتاب مقدّس «خدا را بطلبید و زنده بمانید»
«شکوفا و مورد قبول»
جزو «بیست و دو» درس آموزشی از کتاب مقدّس «شکوفا و مورد قبول»
«حضور همیشگی خدا»
جزو «بیست و دو» درس آموزشی از کتاب مقدّس «حضور همیشگی خدا»
«دعاکرده؛ و دلسرد نشوید»
جزو «بیست و دو» درس آموزشی از کتاب مقدّس «دعاکرده؛ و دلسرد نشوید»
«او را خواهد رهانید»
جزو «بیست و دو» درس آموزشی از کتاب مقدّس «او را خواهد رهانید»
«تاک حقیقی»
جزو «بیست و دو» درس آموزشی از کتاب مقدّس «تاک حقیقی»