جزو «بیست و دو» درس آموزشی از کتاب مقدّس «اِعتقادات و باوَرهایِ کلیسایِ کریستا دلفین» Click to read
  • Comments

جزو «بیست و دو» درس آموزشی از کتاب مقدّس

«اِعتقادات و باوَرهایِ کلیسایِ کریستا دلفین»

Published on in “Religion & Spirituality, Religion & Spirituality”, language — English. 2 pages.
«موضوع کتاب: اعتقادات و باورهای کلیسای کریستا دلفین، به ترتیب اولویت و اِثبات بر طبق آیات کتابِ مقدّس» More
«نام کریستا دلفین {برادران و خواهران در مسیح} بر گرفته شده از صفتی است که ایمانداران در کلیساهای اوّلیه به خود نسبت می دادند» More
Subscribe for FREE

Other publications of “جزو «بیست و دو» درس آموزشی از کتاب مقدّس”

View all publications