جزو «بیست و دو» درس آموزشی از کتاب مقدّس «دَرسِ شُمارهٔ هَفتُم» Click to read
  • Comments

جزو «بیست و دو» درس آموزشی از کتاب مقدّس

«دَرسِ شُمارهٔ هَفتُم»

Published on in “Religion & Spirituality, Religion & Spirituality”, language — English. 12 pages.
«دورهٔ آموزشیِ کتابِ مقدّس اَز جزوءِ بیست و دو درس، اَز درسهایِ کلیسایِ کریستا دلفین، درسِ شُمارهٔ هَفتُم؛ موضوعِ کتاب: کتابِ چِگونه بَنی اِسرائيل در نَقشۀ خدا جای گِرفتند؛بَخشِ دوّم» More
«نام کریستا دلفین {برادران و خواهران در مسیح} بر گرفته شده از صفتی است که ایمانداران در کلیساهای اوّلیه به خود نسبت می دادند» More
Subscribe for FREE

Other issues of “جزو «بیست و دو» درس آموزشی از کتاب مقدّس”

View all issues