جزو «بیست و دو» درس آموزشی از کتاب مقدّس «روح اُلقدُّس قُدرَت یا شَخص» Click to read
  • Comments

جزو «بیست و دو» درس آموزشی از کتاب مقدّس

«روح اُلقدُّس قُدرَت یا شَخص»

Published on in “Religion & Spirituality, Religion & Spirituality”, language — English. 24 pages.
«موضوع کتاب: روح اُلقدُّس قُدرَت یا شَخص، تَرجمه شده در بَخشِ فارسیِ کلیسایِ کریستا دلفین» «نوشتهٔ مارک بول» More
«نام کریستا دلفین {برادران و خواهران در مسیح} بر گرفته شده از صفتی است که ایمانداران در کلیساهای اوّلیه به خود نسبت می دادند» More
Subscribe for FREE

Other publications of “جزو «بیست و دو» درس آموزشی از کتاب مقدّس”

View all publications