جزو «بیست و دو» درس آموزشی از کتاب مقدّس سئوالات مهم کتاب مقدّسی برای نو کیشان مسیحی Click to read
  • Comments

جزو «بیست و دو» درس آموزشی از کتاب مقدّس

سئوالات مهم کتاب مقدّسی برای نو کیشان مسیحی

Published on in “Religion & Spirituality”, language — English. 12 pages.
نام کریستا دلفین {برادران و خواهران در مسیح} بر گرفته شده از صفتی است که ایمانداران در کلیساهای اوّلیه به خود نسبت می دادند More
«نام کریستا دلفین {برادران و خواهران در مسیح} بر گرفته شده از صفتی است که ایمانداران در کلیساهای اوّلیه به خود نسبت می دادند» More
Subscribe for FREE

Other publications of “جزو «بیست و دو» درس آموزشی از کتاب مقدّس”

View all publications