جزو «بیست و دو» درس آموزشی از کتاب مقدّس

«نام کریستا دلفین {برادران و خواهران در مسیح} بر گرفته شده از صفتی است که ایمانداران در کلیساهای اوّلیه به خود نسبت می دادند»

«مُروری بَر کُلِ دَرس»
جزو «بیست و دو» درس آموزشی از کتاب مقدّس «مُروری بَر کُلِ دَرس»
«دَرسِ شمارهٔ بیست و دوّم»
جزو «بیست و دو» درس آموزشی از کتاب مقدّس «دَرسِ شمارهٔ بیست و دوّم»
«دَرسِ شُمارهٔ بیست و یِکم»
جزو «بیست و دو» درس آموزشی از کتاب مقدّس «دَرسِ شُمارهٔ بیست و یِکم»
«دَرسِ شُمارهٔ بیستُم»
جزو «بیست و دو» درس آموزشی از کتاب مقدّس «دَرسِ شُمارهٔ بیستُم»
«دَرسِ شُمارهٔ نوزدَهُم»
جزو «بیست و دو» درس آموزشی از کتاب مقدّس «دَرسِ شُمارهٔ نوزدَهُم»
«دَرسِ شُمارهٔ هِجدَهُم»
جزو «بیست و دو» درس آموزشی از کتاب مقدّس «دَرسِ شُمارهٔ هِجدَهُم»
«دَرسِ شُمارهٔ هِفدَهُم»
جزو «بیست و دو» درس آموزشی از کتاب مقدّس «دَرسِ شُمارهٔ هِفدَهُم»
«دَرسِ شُمارهٔ شانزدَهُم»
جزو «بیست و دو» درس آموزشی از کتاب مقدّس «دَرسِ شُمارهٔ شانزدَهُم»
«دَرسِ شُمارهٔ پانزدَهُم»
جزو «بیست و دو» درس آموزشی از کتاب مقدّس «دَرسِ شُمارهٔ پانزدَهُم»
«دَرسِ شُمارهٔ چهاردَهُم»
جزو «بیست و دو» درس آموزشی از کتاب مقدّس «دَرسِ شُمارهٔ چهاردَهُم»
«دَرسِ شُمارهٔ سیزدَهُم»
جزو «بیست و دو» درس آموزشی از کتاب مقدّس «دَرسِ شُمارهٔ سیزدَهُم»
«دَرسِ شُمارهٔ دَوازدَهُم»
جزو «بیست و دو» درس آموزشی از کتاب مقدّس «دَرسِ شُمارهٔ دَوازدَهُم»