جزو «بیست و دو» درس آموزشی از کتاب مقدّس

«نام کریستا دلفین {برادران و خواهران در مسیح} بر گرفته شده از صفتی است که ایمانداران در کلیساهای اوّلیه به خود نسبت می دادند»

«دَرسِ شُمارهٔ یازدَهُم»
جزو «بیست و دو» درس آموزشی از کتاب مقدّس «دَرسِ شُمارهٔ یازدَهُم»
«دَرسِ شُمارهٔ دَهُم»
جزو «بیست و دو» درس آموزشی از کتاب مقدّس «دَرسِ شُمارهٔ دَهُم»
«دَرسِ شُمارهٔ نُهُم»
جزو «بیست و دو» درس آموزشی از کتاب مقدّس «دَرسِ شُمارهٔ نُهُم»
«دَرسِ شُمارهٔ هَشتُم»
جزو «بیست و دو» درس آموزشی از کتاب مقدّس «دَرسِ شُمارهٔ هَشتُم»
«دَرسِ شُمارهٔ هَفتُم»
جزو «بیست و دو» درس آموزشی از کتاب مقدّس «دَرسِ شُمارهٔ هَفتُم»
«دَرسِ شُمارهٔ شِشُم»
جزو «بیست و دو» درس آموزشی از کتاب مقدّس «دَرسِ شُمارهٔ شِشُم»
«درسِ شمارهٔ پَنجُم»
جزو «بیست و دو» درس آموزشی از کتاب مقدّس «درسِ شمارهٔ پَنجُم»
«درسِ شمارهٔ چهارُم»
جزو «بیست و دو» درس آموزشی از کتاب مقدّس «درسِ شمارهٔ چهارُم»
«دَرسِ شُمارِهٔ سِوّم»
جزو «بیست و دو» درس آموزشی از کتاب مقدّس «دَرسِ شُمارِهٔ سِوّم»
«درس شمارهٔ دوّم»
جزو «بیست و دو» درس آموزشی از کتاب مقدّس «درس شمارهٔ دوّم»
«درسِ شمارهٔ اَوّل»
جزو «بیست و دو» درس آموزشی از کتاب مقدّس «درسِ شمارهٔ اَوّل»
«اَوَّلين عيدِ رَستاخير»
جزو «بیست و دو» درس آموزشی از کتاب مقدّس «اَوَّلين عيدِ رَستاخير»