جزو «بیست و دو» درس آموزشی از کتاب مقدّس

«نام کریستا دلفین {برادران و خواهران در مسیح} بر گرفته شده از صفتی است که ایمانداران در کلیساهای اوّلیه به خود نسبت می دادند»

«تَولّدِ عيسیٰ مَسيحِ مقدّس»
جزو «بیست و دو» درس آموزشی از کتاب مقدّس «تَولّدِ عيسیٰ مَسيحِ مقدّس»
«عيسیٰ مَسیحْ مُعَلِّمی بُزرگ»
جزو «بیست و دو» درس آموزشی از کتاب مقدّس «عيسیٰ مَسیحْ مُعَلِّمی بُزرگ»
«عيسیٰ مَسیحْ دَوازدَه شاگردَش را اِنتخاب میکُند»
جزو «بیست و دو» درس آموزشی از کتاب مقدّس «عيسیٰ مَسیحْ دَوازدَه شاگردَش را اِنتخاب میکُند»
«آسمان، خانۀ زيبایِ خدا»
جزو «بیست و دو» درس آموزشی از کتاب مقدّس «آسمان، خانۀ زيبایِ خدا»
«زَمانی بِسيار سَخت برایِ عيسیٰ مَسیحْ»
جزو «بیست و دو» درس آموزشی از کتاب مقدّس «زَمانی بِسيار سَخت برایِ عيسیٰ مَسیحْ»
«يِکی از رَهبرانِ مَعبَد با عيسیٰ مُلاقات می کند»
جزو «بیست و دو» درس آموزشی از کتاب مقدّس «يِکی از رَهبرانِ مَعبَد با عيسیٰ مُلاقات می کند»
«وقتی خدا ھمه چيز را آفريد»
جزو «بیست و دو» درس آموزشی از کتاب مقدّس «وقتی خدا ھمه چيز را آفريد»
«شاهزاده ای در رودخانه»
جزو «بیست و دو» درس آموزشی از کتاب مقدّس «شاهزاده ای در رودخانه»
«شروعِ غَمِ اِنسان»
جزو «بیست و دو» درس آموزشی از کتاب مقدّس «شروعِ غَمِ اِنسان»
«شاهزاده ای که چوپان می شود»
جزو «بیست و دو» درس آموزشی از کتاب مقدّس «شاهزاده ای که چوپان می شود»
«داستانِ نوح و طوفانِ بزرگ»
جزو «بیست و دو» درس آموزشی از کتاب مقدّس «داستانِ نوح و طوفانِ بزرگ»
«يَعقوبِ فَريب کار»
جزو «بیست و دو» درس آموزشی از کتاب مقدّس «يَعقوبِ فَريب کار»