جزو «بیست و دو» درس آموزشی از کتاب مقدّس

«نام کریستا دلفین {برادران و خواهران در مسیح} بر گرفته شده از صفتی است که ایمانداران در کلیساهای اوّلیه به خود نسبت می دادند»

«وَعدۀ خدا به اِبراھيم»
جزو «بیست و دو» درس آموزشی از کتاب مقدّس «وَعدۀ خدا به اِبراھيم»
«آزمايشِ ايمانِ اِبراھيم»
جزو «بیست و دو» درس آموزشی از کتاب مقدّس «آزمايشِ ايمانِ اِبراھيم»
«اِفتِخاراتِ خداوند به يوسفِ بَرده»
جزو «بیست و دو» درس آموزشی از کتاب مقدّس «اِفتِخاراتِ خداوند به يوسفِ بَرده»
«پِسری مَحبوب غلام می شود»
جزو «بیست و دو» درس آموزشی از کتاب مقدّس «پِسری مَحبوب غلام می شود»
«همانندِ فرشتگان«
جزو «بیست و دو» درس آموزشی از کتاب مقدّس «همانندِ فرشتگان«
«روح اُلقدُّس قُدرَت یا شَخص»
جزو «بیست و دو» درس آموزشی از کتاب مقدّس «روح اُلقدُّس قُدرَت یا شَخص»
«روح اُلقدّس و عَطایایِ روح اُلقدُّس چه تَفاوتها»
جزو «بیست و دو» درس آموزشی از کتاب مقدّس «روح اُلقدّس و عَطایایِ روح اُلقدُّس چه تَفاوتها»
«نُسخِه های کتابِ مقدّس به زَبانِ فارسی»
جزو «بیست و دو» درس آموزشی از کتاب مقدّس «نُسخِه های کتابِ مقدّس به زَبانِ فارسی»
«عیسیٰ خدایِ پِسَر یا یِسَرِ خدا»
جزو «بیست و دو» درس آموزشی از کتاب مقدّس «عیسیٰ خدایِ پِسَر یا یِسَرِ خدا»
«مُعرفیِ جان توماس، بُنیانگذارِ کریستا دلفین»
جزو «بیست و دو» درس آموزشی از کتاب مقدّس «مُعرفیِ جان توماس، بُنیانگذارِ کریستا دلفین»
«اِعتقادات و باوَرهایِ کلیسایِ کریستا دلفین»
جزو «بیست و دو» درس آموزشی از کتاب مقدّس «اِعتقادات و باوَرهایِ کلیسایِ کریستا دلفین»
«رازهایِ نَهفته مُتِعلِّق به خدا»
جزو «بیست و دو» درس آموزشی از کتاب مقدّس «رازهایِ نَهفته مُتِعلِّق به خدا»