جزو «بیست و دو» درس آموزشی از کتاب مقدّس

«نام کریستا دلفین {برادران و خواهران در مسیح} بر گرفته شده از صفتی است که ایمانداران در کلیساهای اوّلیه به خود نسبت می دادند»

«چگونه در کلیسا دُعا بِخوانیم»
جزو «بیست و دو» درس آموزشی از کتاب مقدّس «چگونه در کلیسا دُعا بِخوانیم»
«تاریکی در ظهر»
جزو «بیست و دو» درس آموزشی از کتاب مقدّس «تاریکی در ظهر»
«پیش از تَوَلُّدِ عیسیِ مقدّس»
جزو «بیست و دو» درس آموزشی از کتاب مقدّس «پیش از تَوَلُّدِ عیسیِ مقدّس»
«ایمان می تواند کوه را به حرکت در آورد»
جزو «بیست و دو» درس آموزشی از کتاب مقدّس «ایمان می تواند کوه را به حرکت در آورد»
«مَردِ ثروتمند و ایلعازر»
جزو «بیست و دو» درس آموزشی از کتاب مقدّس «مَردِ ثروتمند و ایلعازر»
«کتاب مقدّس؛ کلام خدا»
جزو «بیست و دو» درس آموزشی از کتاب مقدّس «کتاب مقدّس؛ کلام خدا»
«سنبلط و طوبیا دشمنان یهودیان»
جزو «بیست و دو» درس آموزشی از کتاب مقدّس «سنبلط و طوبیا دشمنان یهودیان»
«زندگیِ عیسیٰ مَسیحِ مقدّس»
جزو «بیست و دو» درس آموزشی از کتاب مقدّس «زندگیِ عیسیٰ مَسیحِ مقدّس»
«دل گرمی و هوشدار»
جزو «بیست و دو» درس آموزشی از کتاب مقدّس «دل گرمی و هوشدار»
«نان؛به عنوان یک نماد»
جزو «بیست و دو» درس آموزشی از کتاب مقدّس «نان؛به عنوان یک نماد»
«روبرو شدن با خدا»
جزو «بیست و دو» درس آموزشی از کتاب مقدّس «روبرو شدن با خدا»
«تمامی بَشَر نِجاتِ خدا را خواهند دید»
جزو «بیست و دو» درس آموزشی از کتاب مقدّس «تمامی بَشَر نِجاتِ خدا را خواهند دید»