جزو «بیست و دو» درس آموزشی از کتاب مقدّس

«نام کریستا دلفین {برادران و خواهران در مسیح} بر گرفته شده از صفتی است که ایمانداران در کلیساهای اوّلیه به خود نسبت می دادند»

«در مقبرهٔ خالی»
جزو «بیست و دو» درس آموزشی از کتاب مقدّس «در مقبرهٔ خالی»
«اِرمیا؛ مردی که مصیبت دیده است»
جزو «بیست و دو» درس آموزشی از کتاب مقدّس «اِرمیا؛ مردی که مصیبت دیده است»
«تاکستان نابوت»
جزو «بیست و دو» درس آموزشی از کتاب مقدّس «تاکستان نابوت»
«دوستِ خدا»
جزو «بیست و دو» درس آموزشی از کتاب مقدّس «دوستِ خدا»
«با اطمینان به تخت فیض او نزدیک شویم»
جزو «بیست و دو» درس آموزشی از کتاب مقدّس «با اطمینان به تخت فیض او نزدیک شویم»
«اعتماد و شجاعت»
جزو «بیست و دو» درس آموزشی از کتاب مقدّس «اعتماد و شجاعت»
«قدّوسیَّت»
جزو «بیست و دو» درس آموزشی از کتاب مقدّس «قدّوسیَّت»
«ضعف»
جزو «بیست و دو» درس آموزشی از کتاب مقدّس «ضعف»
«عیسی مسیح؛ راهنما؛معلم وسرور ما»
جزو «بیست و دو» درس آموزشی از کتاب مقدّس «عیسی مسیح؛ راهنما؛معلم وسرور ما»
«دشمنی اسلام با اسرائیل»
جزو «بیست و دو» درس آموزشی از کتاب مقدّس «دشمنی اسلام با اسرائیل»
«ساختن پل ها»
جزو «بیست و دو» درس آموزشی از کتاب مقدّس «ساختن پل ها»
«پزشکِ الهی»
جزو «بیست و دو» درس آموزشی از کتاب مقدّس «پزشکِ الهی»