جزو «بیست و دو» درس آموزشی از کتاب مقدّس

«نام کریستا دلفین {برادران و خواهران در مسیح} بر گرفته شده از صفتی است که ایمانداران در کلیساهای اوّلیه به خود نسبت می دادند»

«رؤیایِ جلال»
جزو «بیست و دو» درس آموزشی از کتاب مقدّس «رؤیایِ جلال»
«خدا با آنها بود»
جزو «بیست و دو» درس آموزشی از کتاب مقدّس «خدا با آنها بود»
«خواب»
جزو «بیست و دو» درس آموزشی از کتاب مقدّس «خواب»
«اعتماد به خدا»
جزو «بیست و دو» درس آموزشی از کتاب مقدّس «اعتماد به خدا»
«پناه گاه»
جزو «بیست و دو» درس آموزشی از کتاب مقدّس «پناه گاه»
«واگذار کردن به خداوند»
جزو «بیست و دو» درس آموزشی از کتاب مقدّس «واگذار کردن به خداوند»
«عمانوئیل»
جزو «بیست و دو» درس آموزشی از کتاب مقدّس «عمانوئیل»
«در راه روم»
جزو «بیست و دو» درس آموزشی از کتاب مقدّس «در راه روم»
«امید برای فردا»
جزو «بیست و دو» درس آموزشی از کتاب مقدّس «امید برای فردا»
«در مسیح»
جزو «بیست و دو» درس آموزشی از کتاب مقدّس «در مسیح»
«ساعت رسیده است»
جزو «بیست و دو» درس آموزشی از کتاب مقدّس «ساعت رسیده است»
«ساعت او هنوز نرسیده است»
جزو «بیست و دو» درس آموزشی از کتاب مقدّس «ساعت او هنوز نرسیده است»