جزو «بیست و دو» درس آموزشی از کتاب مقدّس

«نام کریستا دلفین {برادران و خواهران در مسیح} بر گرفته شده از صفتی است که ایمانداران در کلیساهای اوّلیه به خود نسبت می دادند»

کتاب مقدّس؛ عهد عتیق؛ کامل
جزو «بیست و دو» درس آموزشی از کتاب مقدّس کتاب مقدّس؛ عهد عتیق؛ کامل
کتاب عیسی کیست
جزو «بیست و دو» درس آموزشی از کتاب مقدّس کتاب عیسی کیست
کتاب انجیل عیسی مسیح؛ ترجمه هزارهٔ نو
جزو «بیست و دو» درس آموزشی از کتاب مقدّس کتاب انجیل عیسی مسیح؛ ترجمه هزارهٔ نو
سئوالات مهم کتاب مقدّسی برای نو کیشان مسیحی
جزو «بیست و دو» درس آموزشی از کتاب مقدّس سئوالات مهم کتاب مقدّسی برای نو کیشان مسیحی
«اعتقاد نامه کلیسای کریستا دلفین»
جزو «بیست و دو» درس آموزشی از کتاب مقدّس «اعتقاد نامه کلیسای کریستا دلفین»
جزو «چهل» درس آموزشی کتاب مقدّس
جزو «بیست و دو» درس آموزشی از کتاب مقدّس جزو «چهل» درس آموزشی کتاب مقدّس
جزوء «بیست و دو» درس آموزشی از کتاب مقدّس
جزو «بیست و دو» درس آموزشی از کتاب مقدّس جزوء «بیست و دو» درس آموزشی از کتاب مقدّس