ഉള്ള് - കലാലയ മാഗസിന്‍ 2015 - 16 ULLU Click to read
  • Comments

ഉള്ള് - കലാലയ മാഗസിന്‍ 2015 - 16

ULLU

Published on in “Literary”, language — English. 128 pages.
പണ്ട് ഉള്ളിലേക്ക് കയറാന്‍ വെമ്പുന്ന കോടികള്‍ക്കുള്ളിലൊരുള്ളായിരുന്നു ഞാന്‍. ഇന്ന്, എന്നുള്ളുതുറന്നുള്ളിലേക്ക് കയ്യിട്ടപ്പോള്‍ ഉള്ളിലുള്‍ക്കടലിലതേ കോടി ഉള്ളുകള്‍... More
ഉള്ള് - കലാലയ മാഗസിന്‍ 2015 - 16 തിരു ഹൃദയ കലാലയ യുണിയന്‍ __________________________________ Sacred Heart College Thevara More
Purchased! Read