รายงาน GG 62 Full Report สำหรับผลิต (1) Click to read
  • Comments

รายงาน GG 62

Full Report สำหรับผลิต (1)

Published on in “World”, language — English. 211 pages.
รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อตรวจสอบและประเมินผลและเผยแพร่ผลงาน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ได้รับรางวัลการบริหารจัดการที่ดีประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ More
รายงานผลการประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อรับรางวัลการบริหารจัดการที่ดี 2562 ของสำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น More