รายงาน GG 62 Full Report สำหรับผลิต (1) Haga clic para leer
  • Comentarios

รายงาน GG 62

Full Report สำหรับผลิต (1)

Publicado el en “Mundo”, Idioma — English. 211 páginas.
รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อตรวจสอบและประเมินผลและเผยแพร่ผลงาน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ได้รับรางวัลการบริหารจัดการที่ดีประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ Más
รายงานผลการประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อรับรางวัลการบริหารจัดการที่ดี 2562 ของสำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น Más