جزو «بیست و دو» درس آموزشی از کتاب مقدّس «دَرسِ شمارهٔ بیست و دوّم» Cliquez pour lire
  • Commentaires

جزو «بیست و دو» درس آموزشی از کتاب مقدّس

«دَرسِ شمارهٔ بیست و دوّم»

Publié sur dans “Religion et spiritualité, Religion et spiritualité”, langue – English. 17 pages.
«دورهٔ آموزشیِ کتابِ مقدّس اَز جزوءِ بیست و دو درس، اَز درسهایِ کلیسایِ کریستا دلفین، درسِ شُمارهٔ بیست و دوّم؛ موضوعِ کتاب: کتابِ قَدَم بَرداشتَن دَر زِندگیِ تازه» Plus
«نام کریستا دلفین {برادران و خواهران در مسیح} بر گرفته شده از صفتی است که ایمانداران در کلیساهای اوّلیه به خود نسبت می دادند» Plus
Afficher les étiquettes
S'abonner GRATUITEMENT

Autres numéros de « جزو «بیست و دو» درس آموزشی از کتاب مقدّس »

Consulter tous les numéros