ஆனைமுகன் ஆனகதை ஆனைமுகன் ஆனகதை Cliquez pour lire
  • Commentaires

ஆனைமுகன் ஆனகதை

ஆனைமுகன் ஆனகதை

Publié sur dans “Littéraire, Historique”, langue – English. 23 pages.
தமிழ் கூறும் நல்லுலகுக்கு என் பணிவான வணக்கம். "யானைமுகன் ஆனகதை" என்னும் இந்த சிறு கவிதை நூலினைத் தங்கள் முன்பு சமர்பிப்பதில் நான் பெருமகிழ்ச்சி கொள்கிறேன். வெண்பாக்களால் ஆன நூலைப் படித்துப் பயன்பெறுக Plus
தமிழ் கூறும் நல்லுலகுக்கு என் பணிவான வணக்கம். "யானைமுகன் ஆனகதை" என்னும் இந்த சிறு கவிதை நூலினைத் தங்கள் முன்பு சமர்பிப்பதில் நான் பெருமகிழ்ச்சி கொள்கிறேன். இந்த நூல் எழுந்த காரணமும் சூழலும் என் கவிதையின் ஒரு அங்கமாகவே உரைத்திருக்கின்றேன். நூற் பயனையும் இறுதியில் சுட்டியிருக்கின்றேன். அப்படி இருக்க இந்த 'என்னுரை"யின் நோக்கம் யாதெனின் அடியேன் 16 வயதில் எழுதிய முதல் புத்தகம் இதுவே ஆகும். மேலும் விவரம் உள்ளே....... Plus
S'abonner GRATUITEMENT