ഉള്ള് - കലാലയ മാഗസിന്‍ 2015 - 16 ULLU Кликнуть для чтения
  • Комментарии

ഉള്ള് - കലാലയ മാഗസിന്‍ 2015 - 16

ULLU

Опубликовано в "Литература", язык - English. 128 страниц.
പണ്ട് ഉള്ളിലേക്ക് കയറാന്‍ വെമ്പുന്ന കോടികള്‍ക്കുള്ളിലൊരുള്ളായിരുന്നു ഞാന്‍. ഇന്ന്, എന്നുള്ളുതുറന്നുള്ളിലേക്ക് കയ്യിട്ടപ്പോള്‍ ഉള്ളിലുള്‍ക്കടലിലതേ കോടി ഉള്ളുകള്‍... Еще
ഉള്ള് - കലാലയ മാഗസിന്‍ 2015 - 16 തിരു ഹൃദയ കലാലയ യുണിയന്‍ __________________________________ Sacred Heart College Thevara Еще
Покупка совершена! Читать