ПРОЦЕНКА НА ПОТРЕБИТЕ НА МЛАДИТЕ СЕКСУАЛНИ РАБОТНИЦИ ВО ОДНОС НА ЗДРА Проценка на потребите на младите сексуални работни 点击阅读
  • 评论

ПРОЦЕНКА НА ПОТРЕБИТЕ НА МЛАДИТЕ СЕКСУАЛНИ РАБОТНИЦИ ВО ОДНОС НА ЗДРА

Проценка на потребите на младите сексуални работни

出版日期 / “文学” / 语言—English / 34页
Во Република Македонија, младите сексуални работници/чки, особено жените, имаат потешкотии во пристапот до здравствените, социјалните и правните услуги што е резултат на дискриминацијата и маргинализацијата на оваа група. Лошата достапност и неадекватноста на услугите на СРЗ (Сексуално и репродуктивно здравје), како и неадекватната или ненавремента социјална и правна помош кои им се потребни на младите сексуални работници/чки резултира со зголемување на присуствотото на СПИ (Сексуално преносли 更多
Во Република Македонија, младите сексуални работници/чки, особено жените, имаат потешкотии во пристапот до здравствените, социјалните и правните услуги што е резултат на дискриминацијата и маргинализацијата на оваа група. Лошата достапност и неадекватноста на услугите на СРЗ (Сексуално и репродуктивно здравје), како и неадекватната или ненавремента социјална и правна помош кои им се потребни на младите сексуални работници/чки резултира со зголемување на присуствотото на СПИ (Сексуално пренос 更多
已购买! 阅读