جزو «بیست و دو» درس آموزشی از کتاب مقدّس «دَرسِ شمارهٔ بیست و دوّم» 点击阅读
  • 评论

جزو «بیست و دو» درس آموزشی از کتاب مقدّس

«دَرسِ شمارهٔ بیست و دوّم»

出版日期 / “宗教, 宗教” / 语言—English / 17页
«دورهٔ آموزشیِ کتابِ مقدّس اَز جزوءِ بیست و دو درس، اَز درسهایِ کلیسایِ کریستا دلفین، درسِ شُمارهٔ بیست و دوّم؛ موضوعِ کتاب: کتابِ قَدَم بَرداشتَن دَر زِندگیِ تازه» 更多
«نام کریستا دلفین {برادران و خواهران در مسیح} بر گرفته شده از صفتی است که ایمانداران در کلیساهای اوّلیه به خود نسبت می دادند» 更多
显示标签
免费订阅

“جزو «بیست و دو» درس آموزشی از کتاب مقدّس”的其他期刊

查看所有期刊