جزو «بیست و دو» درس آموزشی از کتاب مقدّس «قدّوسیَّت» 点击阅读
  • 评论

جزو «بیست و دو» درس آموزشی از کتاب مقدّس

«قدّوسیَّت»

出版日期 / “宗教, 宗教” / 语言—English / 3页
«پندِ هفتگی ؛ موضوع: قُدّوسیَّت؛ که در کلیسای خداوند توسط برادران در مورخ پنجم/ آگوست/ دو هزار و هجده اِجرا گردید» 更多
«نام کریستا دلفین {برادران و خواهران در مسیح} بر گرفته شده از صفتی است که ایمانداران در کلیساهای اوّلیه به خود نسبت می دادند» 更多
免费订阅

“ جزو «بیست و دو» درس آموزشی از کتاب مقدّس”的其他出版物

查看所有出版物