TrueBusiness Techno Notes Sep18 Zum Anzeigen klicken
  • Kommentare

TrueBusiness Techno Notes

Sep18

Veröffentlicht am in "Business", Sprache — Thai. 26 Seiten.
สวัสดีผู้อ่านที่รักทุกท่าน เผลอแป๊ปเดียวก็เข้าสู่เดือนสุดท้ายของไตรมาสที่ 3 ในปีนี้ กันแล้วนะครับ ฉบับนี้ผมนำเรื่องราวของเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตรมาฝากกัน เป็นที่ทราบกันดีนะครับว่าประเทศไทยเป็นประเทศแห่งการเกษตร จึงไม่แปลกที่แผน พัฒนาเศรษฐกิจทุกฉบับจะให้ความสำคัญและเป็นหนึ่งในเป้าหมายของการพัฒนาประเทศ ดิจิทัลเทคโนโลยีถูกนำมาปรับใช้เพื่อให้ผลผลิต มีคุณภาพ และมีปริมาณเพิ่มขึ้นอย่าง เพียงพอในอนาคต Agritech จึงเปลี่ยนแปลง “การเกษตรเพื่อธุรกิจ” เข้าสู่ “ธุรกิจ การเกษตร" Mehr anzeigen
Monthly eMagazine for Business Ready to present Business Technology l Workstyle l Innovation l Lifestyle l Event "Technology is not too fast, to catch up." Mehr anzeigen
KOSTENLOSES Abonnement

Andere Publikationen von "TrueBusiness Techno Notes"

Alle Publikationen anzeigen