Ban tin DXDNB DXDNBBAN TIN NOI BO Click to read
  • Comments

Ban tin DXDNB

DXDNBBAN TIN NOI BO

Published on in “Business”, language — English. 21 pages.
Dat Xanh Dong Nam Bo Services and Investment JSC is working in real estate services. We proud to release this very first issue that is about the real estate news in Vietnam market and our projects. We hope to give you an overview of this field. More
Bản tin Nội bộ ĐXĐNB lên sóng đầu tiên vào thời điểm sôi động trở lại của thị trường, truyền tải thông tin, sự kiện, nhân vật tiêu biểu như một cách nhìn lại những tâm điểm trong tháng và hướng tới các mục tiêu của tháng tiếp theo. More