Click to read
  • Comments

"CC" NGO's Newsletters

June_Newsletter_Eng

Published on in “General”, language — English. 7 pages.
In this issue we represent activities of "Civil Consciousness" Liberal NGO in June. You can find information about Professional Clubs, as well as about "Free Students' Forum" SU and other subdivisions of The NGO. More
Այս բաժնում ամփոփված են «Քաղաքացիական գիտակցություն» ազատական ՀԿ ամսական տեղեկագրերը, որոնցում ներկայացված է կազմակերպության գործունեության մասին համապարփակ տեղեկատվություն: More
Show Tags

Other publications of “"CC" NGO's Newsletters”

View all publications