Sex Workers' Lifestyle Sex Workers' Lifestyle_Final  (1) Click to read
  • Comments

Sex Workers' Lifestyle

Sex Workers' Lifestyle_Final (1)

Published on in “Literary”, language — English. 60 pages.
Оваа публикација ги содржи клучните наоди од истражувањето на животниот стил на сексуалните работници од различни сцени (отворена и затворена) на сексуалната работа во Скопје. Беа спроведени интервјуа со мажи, жени и трансродни лица кои моментално се занимаваат со сексуална работа, со цел да се добијат детални информации во врска со нивното секојдневие, опкружување, интимниот живот, досегашните искуства во сексуалната работа и односот со клиенти, како и нивната психичка и физичка здравствена... More
Оваа публикација ги содржи клучните наоди од истражувањето на животниот стил на сексуалните работници од различни сцени (отворена и затворена) на сексуалната работа во Скопје. Беа спроведени интервјуа со мажи, жени и трансродни лица кои моментално се занимаваат со сексуална работа, со цел да се добијат детални информации во врска со нивното секојдневие, опкружување, интимниот живот, досегашните искуства во сексуалната работа и односот со клиенти, како и нивната психичка и физичка здравствен.... More