Perkujdesje Praktike per te Moshuar ne Shtepi vjeshta e arte 点击阅读
  • 评论

Perkujdesje Praktike per te Moshuar ne Shtepi

vjeshta e arte

出版日期 / “文学” / 语言—English / 40页
Të përkujdesesh për një të moshuar do të thotë: Të mbështesësh atë në plotësimin e nevojave ose të sipërmarrësh këtë proçes për të moshuarin. Të shoqërosh atë në situata të vështira. Të mbrosh e të përkujdesesh për shëndetin e tij, të parandalosh dëmtimet në vazhdim. Të përshtasësh ambjentin e banimit dhe atmosferën në preferencën e tij. Të përfshish pa sforcim mundësitë e tij personale në proçesin e përku 更多
Skënder DULE President- Unioni Shqiptar i Kujdesit për të Moshuar Përkujdesja për të moshuar është një tërësi marrdhëniesh ndërpresonale, e cila zhvillohet ndërmjet të moshuarit dhe personit që përkujdeset për të. Çlirohuni prej pikpamjeve tradicionale, për të parë vetëm sëmundjen apo defiçitet e shëndetësore të të moshuarit, përpiquni për gjetjen e gjuhës së përbashkët dhe përcaktimin e nevojës që qëndron prioritare. 更多
已购买! 阅读