S-Work No.82 82 (1) Zum Anzeigen klicken
  • Kommentare

S-Work No.82

82 (1)

Veröffentlicht am in "", Sprache — English. 10 Seiten.
Декриминализацијата на сексуалната работа е најдобрата политика за унапредување на здравствените и човековите права на сексуалните работници, нивните семејства и заедниците. Отфрлањето на кривичното гонење на сексуална работа оди рака под рака со признавањето на сексуалната работа како работа и заштитата на правата на сексуалните работници преку стандарди за здравје и безбедност на работното место. Декриминализација значи поголема веројатност за сексуалните работници да живеат без стигматизациј Mehr anzeigen