S-Work No.82 82 (1) Click to read
  • Comments

S-Work No.82

82 (1)

Published on in “”, language — English. 10 pages.
Декриминализацијата на сексуалната работа е најдобрата политика за унапредување на здравствените и човековите права на сексуалните работници, нивните семејства и заедниците. Отфрлањето на кривичното гонење на сексуална работа оди рака под рака со признавањето на сексуалната работа како работа и заштитата на правата на сексуалните работници преку стандарди за здравје и безбедност на работното место. Декриминализација значи поголема веројатност за сексуалните работници да живеат без стигматизациј More