Dijkstra June 2018 Cliquez pour lire
  • Commentaires

Dijkstra

June 2018

Publié sur dans “Éducation, Éducation”, langue – English. 40 pages.
Trong tập 1 sẽ có các bài viết như: - Thiết kế hệ thống quản lý danh mục sản phẩm trong hệ thống eCommerce - Lock Free Programming - HTTP/1 và HTTP/2 - PostgreSQL Buffer hoạt động như thế nào - Floating Point và sai số trong tính toán - Thiết kế tính năng Feature Toggle và Feature Rollout - Grokking's corner: kĩ sư phần mềm giỏi là như thế nào? - Sự hình thành và phát triển cộng đồng công nghệ ở Việt Nam Plus
Tập hợp các bài viết hay về công nghệ dành cho kỹ sư phần mềm người Việt. Plus
Afficher les étiquettes